October 30, 2018

Vi jobber videre!

Vi syns det er veldig positivt at et stort flertall i kommunestyret 23. mai stilte seg helhjertet bak videre gruvedrift i Kirkenes. Nå skal Direktoratet for Mineralforvaltning behandle søknaden.

Sydvaranger vil med mer enn 400 arbeidsplasser skape grobunn også for andre industriforetak i kommunen. En av de aller viktigste elementene som skal til for å sikre oppstart, er forutsigbarhet og langsiktighet fra forvaltningens side.

Vi må som industribedrift få rammer som gjør det mulig for oss å finne investorer. Derfor sendte Arbeiderpartiet, Høyre og Frp i Sør-Varanger kommunestyre et ansvarlig og viktig signal 23. mai.

Underjordsdrift

Vi må også ta til etterretning at alle partiene sa ja til gruvedrift, men at et mindretall sa nei til dagbruddsdrift. Mindretallets forslag til høringsuttalelse sier likevel i praksis nei til videre gruvedrift.

Vi forstår dem som ville foretrekke underjordsdrift, fordi dette er noe vi selv har utforsket. Etter et omfattende arbeid fra bedriftens og uavhengige konsulenters side, er den klare konklusjonen at Sydvarangers malm ikke kan brytes uten tap ved hjelp av underjordsdrift.

Våre vurderinger og beregninger viser at selv med de mest positive antagelser (om investeringer, kostnader, effektivitet og basert på den mest effektive brytningsformen) ville en slik underjordsdrift ende i minus.

Vi har hørt mange mer eller mindre faktabaserte påstander om driftsmetode, inkludert grove feiltolkninger av våre fremlagte beregninger. For det første er det bare deler av Sydvarangers malm som er av en slik art at den kan drives ut med underjordsdrift, altså ville det uansett være snakk om en kombinasjonsdrift.

Med en relativt fattig malm, og med de store investeringene som skal på plass for å anlegge en fullskala kapasitet underjordsgruve i Bjørnevatn bruddet kan man simpelthen ikke forsvare dette økonomisk. Det er rett og slett ikke et alternativ.

Gråbergstrategien

En konsekvens av industriell gruvedrift i Sør-Varanger er med andre ord gråberg. Vi er likevel heldige i Sydvaranger, med et rent gråbergprodukt som ikke inneholder tungmetaller eller andre skadelige elementer.

Som kirkenesværinger og ansatte i Sydvaranger er vi opptatt av at Sydvaranger ikke påvirker miljøet i større grad enn nødvendig.

Derfor har vi samarbeidet tett med Reinbeitedistriktet 5A/C Pasvik for å skape en gråbergplan som i minst mulig grad vil gå ut over uberørt natur eller beiteland. Men det betyr også at vi må bygge i høyden.

Å bygge i høyden er dyrt, grunnet høyere drivstofforbruk i oppoverbakke. Vi har likevel gått inn for denne løsningen for å skåne friluftsområder innenfor gruveområdet, som for eksempel rundt Ørnevatn og ved Husvatnet. Gråbergtippene er lagt så langt bort fra bebyggelse som mulig.

Støv og Støy

Utslipp av støv og støy reguleres av Sydvarangers eksisterende utslippstillatelse, og ikke driftskonsesjonen, som er det vi nå søker om. Under drift skal Sydvaranger måle støv, støy, og vannkvaliteten i gruveområdet.

Minimering av utslipp er viktig for Sydvaranger, og kreves av utslippstillatelsen.

En av de viktigste enkeltårsakene til støvutslipp fra gruveområdet i Bjørnevatn, primærknuseren, er planlagt flyttet til midten av gruveområdet, langt unna Bjørnevatn. Da blir det også kortere kjøreavstander, som er mer miljøvennlig og økonomisk, og vil skape mindre støy og støv. Som før vil Sydvaranger salte og vanne veier for å unngå støvflukt, samt bygge voller for å minimere støy.

Dialog med naboer

Vi har forståelse for at det vil være utfordringer for hytteeierne rundt Ørnevatn og innbyggerne i Kristensedalen knyttet til at gruvedriften i «nabolaget» gjenopptas.

Vi har hatt informasjonsmøte med Ørnevatn hytteeierforening, og vil gjerne også komme i direkte dialog med dem i Kristensedalen som ønsker mer informasjon. De kan kontakte oss på email oppført under. Vi vil også svare på høringsbrev.

Sydvaranger har forsøkt å skåne naboer så mye som mulig. Vi ønsker å ha en åpen dialog med alle berørte/bekymrede involverte parter, og se på hva slags tiltak som kan iverksettes for å redusere sjenerende effekter ved en eventuell fremtidig drift.

SMS-varslinger om sprengninger som kan høres av naboer, jevnlige møter, et miljøforum, og avtaler med de naboene som ligger tettest innpå ser vi som hovedelementer i en langsiktig dialog.

Sjødeponi

Selv om utslippstillatelsen ikke er temaet for driftskonsesjonssøknaden, vil vi enda en gang understreke at Sydvarangers utslipp til fjorden ikke er gift, slik det av noen hevdes uimotsagt.

Magnafloc 10 og 38, de eneste kjemikaliene som Sydvaranger bruker i prosesseringen, er vannrensningskjemikalier, som gjør det mulig for oss å forbruke mye mindre vann fra Kirkenesvannene. Bruken av disse vannene er regulert i bedriftens eksisterende tillatelse fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat.

Sydvarangers prosess er ellers helt mekanisk/magnetisk, og veldig ren sammenlignet med nesten alle andre gruver i verden. Det er sant at havbunnen i et avgrenset område av fjorden under drift vil dekkes av svært finkornet sand, og derfor ikke ha næring, som betyr lite biologisk aktivitet på fjordbunnen i det området.

Men vi vet fra målinger tatt på fjordbunnen i 2007 at biologisk aktivitet raskt gjenopprettes etter endt drift. Sjødeponiet er forsket på i mange omfattende forskningsrapporter fra Norsk Institutt for Vannforskning.

I et bredere perspektiv er Sydvarangers jernmalmprodukt så høykvalitets og rent at det er ettertraktet som et miljøprodukt.

Veien fremover

Nye Sydvaranger vil, dersom vi lykkes, skape mange arbeidsplasser. Dette blir arbeidsplasser ikke minst for ungdom, med muligheten for å skape seg en karriere med internasjonale perspektiver i Kirkenes.

Vi skriver dette leserinnlegget fordi vi har sett mange negative saker med feilaktig innhold i pressen, uten å ha blitt kontaktet eller at vi har fått anledning til tilsvar.

Vi opplever at de aller fleste vi møter, er veldig positive til ny gruvedrift. Vi vil gjerne skape en god dialog, og det forutsetter at også vår side av saken blir ordentlig belyst!

Med vennlig hilsen Sydvaranger

Thomas Bækø, driftssjef – tba@sydvaranger.com

Antony Beckmand, administrerende Direktør – abe@sydvaranger.com

Peter Steiness Larsen, styreleder - psl@sydvaranger.com


Kilde: http://www.sva.no/debatt/vi-jobber-videre-

HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2018. All rights reserved.